رشته پزشکی و سالمندان

آشنایی با رشته پزشکی

رشته پزشکی دانشی است که هدف آن حفظ و ارتقاء سلامتی، درمان بیماری‌ ها و بازتوانی آسیب‌ دیدگان است. این اهداف با شناخت بیماری ها، تشخیص، درمان و پیشگیری از بروز آنها به انجام می‌رسد. فارغ التحصیلان رشته پزشکی روزانه با افراد زیادی از گروههای مختلف جنسی، اجتماعی و سنی مواجه می‌شوند که این گروه ها هر چند با وجود تفاوت هایی همگی نام مشترک بیمار را نزد پزشک یدک می کشند. بیماران می دانند که برای سلامتی و تندرستی باید به پزشک برای درمان اعتماد کنند و در نتیجه این اعتماد تصمیم گیری در مورد سلامت‌شان را به پزشک میسپارند. تقریباً در سراسر تاریخ ثبت شده و در ھر بخشی از جھان، پزشک بودن معنـی خاصـی را داشته است و مردم برای کمک گرفتن در مورد فـوری تـرین نیازھـای خـود، تـسکین از درد و رنج و بازگرداندن سلامتی به پزشکان مراجعه می کنند. آنھا به پزشکان اجازه دیـدن، لمس کردن و دست زدن به ھر قسمتی از بدنشان، حتی محرمانـه تـرین قـسمت ھـا را نیز می دھند. انجام می دھند چون که ایمان دارند پزشکـشان به نفع آنھا عمل خواھد کرد.

فارغ التحصیل رشته پزشکی

تاریخچه رشته پزشکی

پزشکی در مصر باستان وجود داشت، اطلاعات پزشکی در پاپیروس ادوین اسمیت یافت شده که متعلق به ۳۰۰۰ پیش از میلاد است. بسیاری از منابع بقراط را پدر پزشکی می‌دانند، او پایه‌های رویکرد منطقی به پزشکی را ایجاد کرد. سوگند نامه بقراط قدیمی ترین قوانین اخلاق پزشکی که امروزه نیز توسط پزشکان مورد استفاده قرار می گیرد. او اولین کسی بود که بیماری‌ها را به حاد و مزمن، اندمیک و اپیدمیک تقسیم‌بندی کرد.

معیارهای یک پزشک خوب

سازمان جهانی بهداشت معیارهای یک پزشک خوب را در ۵ محور معرفی کرده است، که اصطلاحاً پزشک 5 ستاره نامیده می شود.

الف ) فراهم کننده مراقبت درمانی: کسی که هم برای پیشگیری از بروز خود بیماری ها و هم برای پیشگیری از عوارض بیماری ها تمهیداتی می اندیشد تا مردم از مراقبتهای بهداشتی مناسب برخوردار شوند.

ب ) تصمیم گیرنده: یک پزشک خوب با توجه به شرایط خاص هر بیماری و با در نظر گرفتن مسائل انسانی تصمیم می گیرد که چه فن آوری و روش درمانی برای او مناسب است. این تصمیمات منحصر به فرد و شرایط هستند و قدرت تصمیم گیری قوی یکی از اساسی ترین ویژگیهای یک پزشک است.

ج) برقرار کننده ارتباط: پزشک نمونه کسی است که  می تواند با ارتباط موثر با افراد و جامعه،  یک سبک زندگی سالم را در جامعه گسترش دهد و اشخاص را تشویق به رعایت نکات بهداشتی و حفظ سلامتی خود و جامعه شان نماید. روابط عمومی خوب، جزئی از شخصیت یک پزشک موفق است.

د) رهبر اجتماعی: یک پزشک با برخوردار بودن از اعتماد جامعه، مشکلات سلامت افراد و جامعه را در می یابد و می تواند حرکت صحیحی در این زمینه ایجاد و آن را رهبری کند. توانایی مدیریت جامعه و تیم درمانی یکی از اصلی ترین قابلیتهای یک پزشک است.

هـ ) عضو تیم: کسی که به وارد رشته پزشکی می شود باید با افراد و اعضای کادر درمانی، گروهها و سازمانها هماهنگ شده و اهداف تعیین شده را در قالب یک کار جمعی تامین کند.

معرفی رشته دندانپزشکی

دوره آموزش دكتری حرفه ای پزشكی

برنامه دوره دکتری عمومی رشته پزشکی در ایران شامل چندین مرحله است که در تمامی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به یک شکل اجرا می‌شود. طول دوره پزشکی عمومی 7 سال است.

1) دوره علوم پایه

مرحله علوم پايه، اولين مرحله آموزش رشته پزشكی بوده، مدت اين مرحله دو سال است. در اين مرحله، دانشجويان بخش اول درسهای عمومی و درسهای پايه را مي گذرانند. هدف از اين مرحله، آموزش ساختمان بدن انسان و اعمال فيزيولوژیک و نقش آن در سلامت انسان و همچنين شناخت عوامل بيولوژيک بيماری زا و شيوه های دفاعی بدن در برابر آنها و اصول آسيبهای بدن انسان و آشنا ساختن دانشجو با اصول مسائل بهداشتی است. دانشجويان بايد در هر نيمسال تحصيلی 20 واحد درسی ارائه شده از طرف دانشكده را به طور اجباری بگذرانند حداكثر زمان مجاز برای گذراندن اين مرحله 3 سال است. در پایان این مرحله امتحان جامع علوم پایه برگزار می‌شود و قبولی در این امتحان شرط ورود به مرحله بعدی است. هر دانشجو حداكثر دوبار می تواند در اين آزمون شركت كند.

دروس علوم پایه : بيوشيمی، بافت شناسی، اپيدميولوژی،  آناتومی، جنين شناسی، ايمنی شناسی، انگل شناسی، ميكروب شناسی، تغذيه، ژنتيک، زبان تخصصی، روانشناسی و فيزيولوژی
2) فيزيوپاتولوژی
دوره فيزيوپاتولوژی ( نشانه شناسی ) در اين مرحله دانشجو پس از اين که با آموختن درسهای فيزيولوژی به چگونگي عملكرد طبيعی سازمان بدن پی برد و در درس پاتولوژی وضعيت واكنشهای بدن در بيماری و تغييرهای بافتها را در هنگام ورود عوامل مضر به خوبی فراگرفت، به مرحله ای می رسد كه اكنون بايد بتواند با تلفيق اين دو ، واكنشهای بدن را در هنگام يك بيماری از زمان شروع تا انتهای آن دنبال کند. در نهایت نشانه‌های بيماريها و تشخيص و درمان آنها را یاد می گیرد. در اين دوره از رشته پزشکی دانشجو، فارماكولوژی را به صورت مروری كلی بر دسته های دارويی و چگونگی اثر داروها، می گذراند. طول اين دوره ۶ ماه است.       
3) کارآموزی بالينی
دوره سوم كه از آن به عنوان دوره كارآموزی ( استاژری ) ياد می شود، شامل دو مجموعه درسهای نظری و كار عملی است. در برنامه عملی، دانشجو در بالين بيمار با نشانه های بيماری به صورت مستقيم آشنا می شود و با صحبت با بيمار و به دست آوردن شرح حال بیمار، نوع آن را تشخيص داده، اقدام درمانی لازم را فرا خواهد گرفت. اقدامهای برنامه عملی در دوره كارآموزی شامل كنفرانسهای صبحگاهی در مورد بيماران بستری، صحبت در بالين توسط استاد مربوط و يادگيری معاينه ها و گرفتن شرح حال، انجام كارهاي تشخيصی و تا حدودي نسخه نويسی است. زمان گذراندن كارآموزي باليني به . درسهاي نظري بعد از ظهرها تدريس مي شود و صبحها به كار در بيمارستان و برنامه هاي آن اختصاص دارد. گزراندن این دوره به طور مناسب 20 ماه و حداكثر 27 ماه است.
دوره های داخلی، جراحی، كودكان، زنان و زايمان، چشم، گوش و حلق و بینی، روان پزشكی، راديولوژی و پوست و واحدهای باقی مانده درسهای عمومی در این مرحله گذرانده می شود.
4) کارورزی بالينی
این مرحله از رشته پزشکی دوره انترنی نامیده می شود که در واقع نقطه عطف آموزش بالينی دانشجويان رشته پزشكی است. کارورز در تمام بخشهای بيمارستانی، اينک بدان حد از اطلاعات پزشكی و قضاوت بالينی رسيده است كه به طور مستقل در مواجهه با بيماران قرار بگيرد و با به كار بستن عملی تمام آموخته ها، به طور مستقيم با بيماران در تماس باشد و با انجام معاينه های بالينی و دستور آزمايشهای پاراكلينيک، به تشخيص رسيده، به درمان بيمار بپردازد. اين فعاليتها همگی زير نظر استادان و دستياران مربوط صورت می گيرد. طول این دوره 18 ماه است.
 رشته پزشکی و سالمندان

 توانایی های فارغ التحصیلان رشته پزشکی

دارندگان مدرک دکتری عمومی رشته پزشکی، مسووليتهای متفاوتی را بر عهده می گیرند، از آن جمله میتوان به موارد زير اشاره نمود:
۱- تشخيص، درمان و پيگيری بيماران در مطبهای شخصی، درمانگاهها و بيمارستانها
۲- مديريت و سرپرستی مراکز ارائه خدمات بهداشتی و درمانی
۳- مشارکت در امر تحصيلی و پژوهشی در ارتباط با بيماريهای مختلف

بازار کار، درآمد، موقعیت شغلی رشته پزشکی در ایران

بازار کار رشته پزشکی از منزل شخصی شروع و تا بيمارستانها، درمانگاه ها، اورژانس ها و کليه مراکز درمانی در بخش های دولتی و خصوصی، ورزشگاه ها و غيره گسترش می يابد و در صورت بضاعت و توانائی مالی امکان تأسيس مطب را نيز می توان يکي از بخش هايی دانست که پزشک اشتغال خود را فراهم می کند. امروزه از گوشه و کنار می‌شنویم که برای فارغ‌التحصیلان رشته پزشکی بازار کار مناسبی وجود ندارد. در حالی که هنوز در بسیاری از شهرهای کوچک و مناطق محروم با کمبود پزشک مواجه هستیم. از طرفی دیگر فارغ التحصیلان رشته پزشکی می توانند کارهای پژوهشی گسترده ای انجام دهند که متاسفانه افرادی که در این زمینه فعالیت می کنند بسیار انگشت شمارند، در واقع بسیار از پزشکان بیشتر ترجیح می دهند به کارهای درمانی در مطب های خود بپردازند.

ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر رشته پزشکی

ادامه تحصيل در رشته‌های تخصصی بالينی که داوطلب بعد از قبولی در امتحان پذيرش دستياری سراسری کشور مي‌تواند در رشته‌های تخصصی که در حال حاضر در داخل کشور ارائه میشوند ادامه تحصيل دهد. هر پزشک عمومی پس از چند سال تحصیل در یکی از رشته‌های تخصصی بعنوان متخصص آن رشته پزشکی شناخته می‌شود. هر متخصص یکی از رشته‌های تخصصی پزشکی پس از گذراندن دو تا سه سال دیگر بعنوان فوق‌ تخصص یک رشته زیر گروه آن رشته تخصصی شناخته می‌شود. سایر دوره‌های آموزشی برای پزشکان متخصص که طول دوره آنها کمتر از دو سال است، دوره‌های فلوشیپی یا تکمیل تخصص گفته می‌شوند، و این دوره‌ها منجر به اخذ مدرک نشده و به عنوان فوق تخصص تلقی نمی‌گردد. پی اچ دی (PHD) مدرک دکترای ناپیوسته در رشته‌های علوم پایه پزشکی است، فعالیت این افراد بیشتر غیربالینی و در فعالیت‌های دانشگاهی، تحقیقی و تدریس است.

مطالب بیشتر

این پست رو برای دوستانت هم بفرست

این پست ها رو از دست نده!

همین الان اینستاگرام محصل ایرانی رو دنبال کن تا راه موفقیت در زمان باقی مونده رو بدونی

guest
3 دیدگاه ها
جدیدترین
قدیمی ترین بیشترین رای
Inline Feedbacks
مشاهده همه کامنت ها
نیما
نیما
2020-01-01 22:35

آخه طرف ده دوازده سال درس نمیخونه که بعدش بیاد کار تحقیقی بکنه که اغلب به فکر پول هستن من شرط میبندم که نود درصد کسایی که میخوان تو کنکور پزشکی قبول شن به خاطر پولش میرن وگرنه عاشق خدمت به مردم و درمان مریض که نیستن

ساناز
ساناز
2020-02-25 23:55
پاسخ به  نیما

صد در صد. شک نکن

شیوا
شیوا
2018-12-15 16:32

کاش مث (معرفی رشته دندانپزشکی) مزایا و معایبشم مینوشتید