قرارت-با-خودت

قرارت با خودت همین موقع سال بعد!

  بزارید یکم رک صحبت کنیم، وایسا جلو آینه فکر کن خودت داری با خودت صحبت می کنی. دوست عزیز ... آهاای دوستی که به عشق پزشکی استارت زدی ... آهااای رفیقی که به عشق دانشگاه تهران یا علی گفتی برای ک ...